Новини » Стартира Национален конкурс за детски рисунки на тема


Стартира Национален конкурс за детски рисунки на тема "Кооперацията създава усмивки и рисува мечти"


РЕГЛАМЕНТ за провеждане на Национален конкурс за детска рисунка - изтегли от тук


Талон за участие - изтегли от тук


 


 


РЕГЛАМЕНТ 


за провеждане на Национален конкурс за детска рисунка         1. ТЕМА


1.1.  Тема на конкурса: „Кооперацията създава усмивки и рисува мечти"


1.2.  Подтема: „2012 - Международна година на кооперациите"


2. ЦЕЛ


Целта на конкурса е:


• да провокира интереса на подрастващите и техните родители към кооперациите и кооперативната идея;


• да популяризира 2012 като Международна година на кооперациите и да насочи вниманието на обществото към кооперативните организации като значим фактор за икономическото и социално развитие на България;


• да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата.


 


3. ОРГАНИЗАТОР


Конкурсът се организира от Централния кооперативен съюз с активното съдействие на кооперативните организации от системата на ЦКС - кооперации, кооперативни съюзи и кооперативни търговски дружества.


 


4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА


4.1. Конкурсът се провежда в периода 15 март - 1 юни 2012 г.


4.2.   Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна. Той се провежда в населените места, които се обслужват от кооперативните организации по тяхна преценка.


 


5.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


5.1.   В конкурса могат да участват деца на възраст от 7 до 15 години, които са разделени на 2 възрастови групи:


•     I възрастова група - от 7 до 11 г.;


•     II възрастова група - от 12 до 15 г.


5.2.   Всеки участник има право да участва само с една творба.


5.3.   Рисунките трябва да са с размер блок 4 и могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите.


5.4.   На гърба на рисунките трябва да бъдат изписани:


•    трите имена и възрастта на детето;


•    населеното място, в което детето живее.


5.5.   Рисунката задължително се придружава с талон, който съдържа информация за обратна връзка:


•    трите имена и възрастта на детето;


•    име на родител или преподавател;


•    населено място, в което детето живее;


•    адрес за кореспонденция


•    телефон за връзка


•    електронен адрес, скайп адрес, както и профил в социалните мрежи са допълнително улеснение за контакт с родителите или преподавателите на участниците.


5.6.    Талони за участие и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЦКС - www.cks.bg, във вестниците „Земя" и „Вестник за дома", както и в обектите от търговска верига КООП или администрацията на кооперативната организация в даденото населено място.


5.7.    Творби без посочените данни по т. 5.5 няма да бъдат допускани до участие в конкурса.


5.8.    Рисунките се изпращат на адрес: Централен кооперативен съюз, гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски" 99, „За Конкурса”.


5.9.  Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите.


 


6. ВИДИМОСТ


6.1.  Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват чрез:


•    интернет страницата на Централния кооперативен съюз - www.cks.bg;


•    националния кооперативен всекидневник „Земя";


•    ежеседмичника „Вестник за дома";


•    плакати в търговските обекти от веригата „КООП"


•    плакати пред административната сграда или на друго подходящо място по преценка на кооперативната организация;


•      местните радиостанции или кабелни оператори по преценка на кооперативната организация


6.2. Кооперативните организации могат да предоставят информация за конкурса в общини, училища,        читалища, клубове по интереси, домове за деца лишени от родителски грижи и други учреждения по тяхна преценка.


6.3.  Получените в ЦКС творби за участие в конкурса се сканират и публикуват в галерията на интернет страницата www.cks.bg.


6.4. Победителите от конкурса се уведомяват с писма на посочения от тях адрес за кореспонденция и се оповестяват чрез:


•   интернет страницата на Централния кооперативен съюз - www.cks.bg;


•   националния кооперативен всекидневник „Земя";


•   ежеседмичника „Вестник за дома".


 


7.   ЕТАПИ НА КОНКУРСА:  


Организацията и провеждането на конкурса преминава през няколко етапа:


I  етап:    Оповестяване на конкурса:


               1-14 март 2012 г. - първоначално оповестяване;


               15 март - 1 юни 2012 г. - по време на провеждане на конкурса


II  етап:   Приемане на рисунките, с които децата участват в конкурса:


               15 март - 1 юни 2012 г.


III  етап:  Оценяване на получените рисунки в отделните възрастови групи:


               2-10 юни 2012 г.


IV етап: Организиране на изложба с рисунки от конкурса по време на Европейския кооперативен младежки форум, който ще се проведе в хотелски комплекс „КООП-Китен" в гр. Китен. По време на форума участниците имат възможност да гласуват за избор на рисунки, на които да бъдат присъдени награди в категориите „КООП усмивка" и „КООП мечта"


               14 и 15 юни 2012 г.


V етап: След приключванe на конкурса Централният кооперативен съюз:


•  Организира изложба с наградените и други избрани рисунки в Търговски и логистичен център КООП в гр. София и обектите от верига КООП в населените места, от които са изпратени рисунките;


•  Проучва възможностите наградените рисунки да бъдат популяризирани чрез отпечатване върху подходящи опаковките на стоки с марката КООП, които се произвеждат за обектите от търговска верига КООП.


 


8.   ЖУРИ


8.1.  Подборът и класирането на рисунките се осъществява от 7-членно жури, определено със заповед на председателя на ЦКС. За членове на журито могат да бъдат поканени известни български художници, творци и артисти.


8.2.   Решенията на журито са окончателни и неоспорими.


8.3.   Критерии за оценка:


•       естетически качества на рисунката;


•       самостоятелност на работата;


•       идеен замисъл;


•       присъствието в рисунката на кооперативни символи (логото „КООП" на български или латиница - КООП, COOP) или графични символи, свързани с Международната година на кооперациите (изписване на годината или наименованието, лого на Международната година на кооперациите, слоган -„Кооперациите за съзидание на един по-добър свят", цветове и др.) са преимущество. 


 


9. НАГРАДИ


9.1.   Наградите, определени от журито, са по 3 за всяка възрастова група:


•    I място - грамота и петдневна почивка за детето и неговото семейство в хотелски комплекс „КООП-Китен" гр. Китен. Наградата включва нощувка, закуска и вечеря за детето, неговите родители и неговите братя и сестри (до две деца);


•   II място - грамота и уикенд за цялото семейство в хотелски комплекс „Релакс Кооп" с. Вонеща вода. Наградата включва нощувка в апартамент, закуска и вечеря за детето, неговите родители и неговите братя и сестри (до две деца);


•   III място - Грамота и кошница със стоки с марката КООП на стойност 50 лв.


9.2.   Извън наградите на журито се присъждат още:


•   Награда за отличените от участниците в Европейския кооперативен младежки форум в категориите „КООП усмивка" и „КООП мечта" - грамота и талони за покупка на стоки от кооперативен търговски обект от веригата КООП на обща стойност 200 лв.


9.3. Наградите на отличените от журито участници в двете възрастови групи и от участниците в Европейския кооперативен младежки форум се изпращат по куриер на посочения в талона адрес за кореспонденция. 


 


10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:


10.1.  С творбите на участниците, класирани на първите 50 места се организира изложба в Търговски и логистичен център КООП в гр. София, ул. „Никола Мушанов" 116. Останалите рисунки се изпращат до кооперативните организации със седалище населеното място, от което е изпратена рисунката, за да бъдат изложени в кооперативни търговски обекти по тяхна преценка.


10.2. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.


 Новини
Стоки с марка "КООП"